[Indigo author Tamara Kučan Read online] epub By Tamara Kučan – Book, TXT or Kindle free

Tamara Kučan º 6 Download

Indigo author Tamara Kučan

Ti sve što voliteUlaz je besplatanIzlaza nemaIndigo autorkin deveti roman vodi nas u. Jedini problem koji sam imala i ovdje i u prethodnoj knjizi je glavni lik Sara me iritira cijelo vrijemeto kako nju manipulisu kroz obje knjige me izuzetno nerviralo A sto se price kao price ticeTamara je tu bez premca

Summary Indigo author Tamara Kučan

Svet najdublje tame i zla opsesije i bola slabosti ljudske duše i snage samospoznaj. Ostala sam bez teksta i samo u ovo re i Kakva knjiga

Free read ☆ PDF, eBook or Kindle ePUB º Tamara Kučan

Dobro došli na aukciju duša Vaš domaćin je đavoDaće vam sve što poželiteOduze. Vi e o mom radu recenzijama preporukama i diskusijama o knjigama na mojoj FB stranici Knjiga za du u Jovanovi Indigo se mo e ozna iti kao nastavak Tamarinog naj itanijeg romana Pe ani sat jer prati ivot iste glavne junakinje Oba romana se bave taboo temama s tim to je Indigo dotakao jednu koja se u na em dru tvu ve to izbegava jer se radi o ne emu mnogo opasnijem od bilo kakvog poroka od bilo kakve klasi ne gre ke ili zlo ina jer uvodi rtvu u svet istog zla manipulacije i izopa enosti to se tragi no mo e zavr iti i po njene najbli eOvo je ina e prva Tamarina knjiga koju sam pro itao nisam mogao da je ostavim iza Pe anog sata jer sam dugo ekao da je dobavim objasni u dva glavna razloga mada u nekim trenucima dok sam pro ivljavao Sarine emotivne uspone i krahove zasmetalo mi je to nisam upoznat sa njenom ljubavlju sa Petrom koja je opisana u prvoj knjizi Ipak to nije pokvarilo ukupan utisak o Indigu postigao sam ono to sam eleo saznao puno o temi koja mi je kroz ivot kako u porodici tako i u dru tvu bila strogo zabranjena za diskusiju i izvukao mnoge pouke koje elim da prona u i moji knjigoljupci koji e pro itati IndigoRoman nas upoznaje sa naizgled idealnim bra nim parom Sarom i Filipom koji ive u Londonu gde Sara zavr ava master studije na Fakultetu za fiziku a Filip radi za jednu uglednu avio kompaniju kao pilot Oni su tipi an primer savremenih supru nika vole se savr eno funkcioni u na daljinu imaju otvoren seksualni ivot me utim kako vreme prolazi Filip se udaljava od Sare posve uju i se svojoj karijeri to njoj te ko pada tako da takva situacija ostavlja prostora da se probude demoni pro losti i otvore stare rane U njihov ivot neo ekivano ulazi D on armantni tatu majstor koji Saru neverovatno podse a na njenu biv u veliku ljubav Petra i u novonastaloj situaciji ona se slepo zaljubljuje u njega D on je jako udan mladi sav istetoviran sa udnim navikama i specifi nim pona anjem koji ivi u jo udnijoj ku i i dru i se sa uvrnutim ljudima Ko je on Da li je slu ajno u ao u njihov ivot ili je tu sa nekom namerom Da li e Sara odoleti njegovim o ima koje neodoljivo podse aju na Petrove Ho e li u njima prona i sre u utehu izle iti bol ili e iza njih zate i demona koji e je povu i u ponore paklaNa po etku moram napisati dve posebne pohvale za autorku prvo za hrabrost i smelost da dotakne i obradi ovako osetljivu i opasnu temu Nema doma ih autora ili bar ja do sada nisam nai ao na njih koji su se bavili problemom sekti i i njenih rtava Trebalo je napisati jednu ovakvu pri u za sve uzraste koja e im pokazati iza kakvog grma se krije vuk i kako prepoznati taj grm okrenuti se i pobe i glavom bez obzira Drugo velika pohvala za posve enost istra ivanju i prikupljanju podataka i ispovesti rtava sekti koje su autorki pomogle da nam to verodostojnije do ara ovu problematiku Odmah da ka em ne ete ovde prona i mnogo konkretnih situacija to se ti e funkcionisanja sekti poput detaljnog opisivanja rituala po mom mi ljenju to vam i nije toliko bitno ali ete odli no upoznati koncept li nosti jednog pripadnika iste koji na ve t na in uvla i ranjivu osobu u svoju ma ineriju kao i na ine na koji to radi Ovo nije roman o doga ajima ovo je roman o likovima o ljudima iji su ivoti stradali zbog njihovih gre aka slabosti greha Te ko da ete imati omiljenog lika nisu preterano dopadljivi jer svaki od njih uveliko doprinosi svojoj propasti pa se ini negativnim ak ete i Saru esto osu ivati ali je vrlo bitno analizirati ih pa ljivo kako bi shvatili njihove gre ke Upozna ete D ona prototip osobe koju treba prepoznati u ivotu i odmah je se kloniti jer nosi sa sobom samo zlo i nevolju Pro ivljava ete Sarine moralne i ivotne dileme emotivne krahove i uspone i u iti na njenim gre kama Bi e pravi primer mladima da znaju kako da razlikuju ljubav od zanesenosti ne nost i pa nju od manipulacije Upozna ete i Filipa i uz njega uvideti da ukoliko se pokajete na vreme za po injene gre ke mo ete dobiti drugu priliku u ivotu Nije greh juriti za uspehom graditi karijeru i ugled u dru tvu ali treba biti oprezan da ne postane slep na patnju osobe sa kojom deli postelju Postoje tu i sporedni likovi koji su izuzetno zanimljivi poput Filipovog brata Nenada i majke Ljiljane kao i D onove dru ineStil pisanja je ne to to je mene tako e pozitivno iznenadilo Kratke re enice puno monologa sa malo dijaloga sasvim dovoljno to se mene ti e dosta metafora Vrlo smelo ali ve to uklopljeno Postignut je cilj da na to bolji na in do ara trenutno emotivno stanje junakinje njene bojazni sre u razli ite dileme Turbulentna dinamika i tempo radnje su u ovoj knjizi meni prijali jer Tamara ta no zna preko kojih momenata u radnji treba da preleti a na koje treba da se zadr i i opse no ih obradi Tako na kraju dobija delo koje mo e da se ita kontinuirano bez prestanka da italac nesvesno osvane uz knjigu to se meni de avalo jer kako te e radnja nema dosadnih naracija opisa enterijera i eksterijera i uvek je interesantno i vu e na itanje ak sam primetio da Tamara ne tro i re i na nazive kafi a hotela ulica fakulteta kompanija itd ve svu svoju pa nju posve uje opisivanju emocionalnog stanja i razmi ljanja likovaPrimetio sam da se mnogima korica nije dopala Meni je naprotiv pravi pokazatelj onoga to me je ekalo u knjizi Ogoljena devojka li ena razuma i sposobnosti rasu ivanja zaslepljena la nom ljubavlju i zanesena stra u o ajni ki se dr i za belo platno ono malo pozitive u njenom ivotu Filip roditelji fakultet koje joj ne dozvoljava da je avo odvu e u svoje odaje Meni se dopadajuZaklju akKad sam po eo da itam knjigu skuvao sam sebi aj Okre em prvu stranu i vidim pi e ajanka u paklu Zanimljivo ali jezivo Rekoh sebi idem hrabro nau i u lekciju Dok sam polako pijuckao aj video sam kako izgleda avolska rabota kako deluju njegove pristalice u kakav pakao su uveli na e likove Saznao sam da avo nema uvek rogove ve mo e ve to zavarati trag i gledati nas o ima an ela Dobro me je opekao aj po jeziku da znam da se takvoj ajanci na kojoj su Filip i Sara popili nekoliko oljica nikad ne bih pridru io Va no je da znam kako ajanka izgleda i kako izgleda osoba koja priprema aj Preporu ujem i vama Indigo Od srca Ne zbog zabave ve zbog pouka Izvucite ih i primenite u ivotu da znate kakva bi vam se ajanka obila o glavu


About the Author: Tamara Kučan

Tamara Kucan is one of the youngest prose writers in Serbia She started writing at the age of 16 In 2007 at the age of 17 her first novel Beogradjanka Girl from Belgrade was published by the publishing company ArsLibri The first print run of the novel was sold out and the second edition was published by another publishing company Urban Art In 2008 another novel Made in Beograd Made in Be9 thoughts on “Indigo author Tamara Kučan

 1. says:

  Jedna nesvakidašnja priča i sjajna knjiga Knjiga koja ne ostavlja prostora da je napustite ako vas povuče Budi tugu paranoju strahove i jezu Ma koliko da vam se priča dopada ili ne i ma koliko da se ne možete postovetiti sa glavnim liko

 2. says:

  Ako negdje postoji savršenstvo za mene je to ova knjiga Realna i magična Udara ravno u mozak knjiga koja se pamti knjiga kojoj se uvijek vračašGenijalna knjiga vrijedna svake potrošene minute na čitanje 💜💜💜

 3. says:

  Više o mom radu recenzijama preporukama i diskusijama o knjigama na mojoj FB stranici Knjiga za dušu JovanovićIndigo s

 4. says:

  abadon abalam abraksas agiel alal balam balberit agios bafomet balzebub lamia leraje lilit lucifer glorius in luciferi imperator omnipotentsda li sam ispisala bajalicu za impotenciju ili ću se sutra probuditi ćelava nemam pojma? mozak mi je izgoreo oči ispalekakva priča Ojoš jedna sjebana alisa u zemlji čuda

 5. says:

  Sećam se da sam nekada davno pročitao knjigu „Kocka“ treći roman Tamare Kučan kojim nisam bio oduševljen Naprotiv Knjiga je škripala na sve strane a mene je najviše podsećala na „Dnevnik jedne tinejdžerke“ koji je objavljivan u Huperu ili slične dnevničke zapise izvesne Tine koje je objavljivao Super Tin Zato sam prilično skeptično i sa velikom skepsom prionuo na čitanje devetog romana ove autorke Moram pr

 6. says:

  Jedini problem koji sam imala i ovdje i u prethodnoj knjizi je glavni lik Sara me iritira cijelo vrijemeto kako nju manipulisu kroz obje knjige me izuzetno nerviralo A sto se price kao price ticeTamara je tu bez premca

 7. says:

  Sad mi se već jako sviđa Tamarin fantastični stil pisanjaKnjiga mi je pomutila razum Mračno pomalo jezivo ali realnoPro

 8. says:

  Ništa brže nisam pročitao sinoć odnosno jutros je samo svanulo u 500 Jedino nisam siguran da li su krajevi priče koje biramo na poslednje dve strane pre biografije

 9. says:

  Ostala sam bez teksta i samo ću ovo reći Kakva knjiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *