[احمد شاملو] آیدا درخت و خنجر و خاطره [womens rights Book] Epub – PDF, DOC & Kindle ePUB free10 thoughts on “آیدا درخت و خنجر و خاطره

 1. says:

  Ayda Tree Dagger Remembrance 1965 Ahmad ShamluAhmad Shamlou also known under his pen name A Bamdad December 12 1925 – July

 2. says:

  در مرز نگاه مناز هرسودیوارهابلند،دیوارهابلند،چون نومیدیبلندندآیا

 3. says:

  کوه با نخستین سنگ‌ها آغاز می‌شودو انسان با نخستین درددر من زندانیِ ستمگری بود که به آواز زنجیرش خو نمی‌کرد من با نخستین نگاه تو آغاز شدم

 4. says:

  مرگ را دیده‌ام مندر دیداری غمناک، من مرگ را به دست           

 5. says:

  اگر بگویم که سعادتحادثه ای است بر اساس اشتباهیاندوه سراپایش را در بر میگیردچنان چون دریاچه ایکه سنگی راو نیرواناکه بودا راچرا که

 6. says:

  خوشا رها کردن و رفتن؛خوشا پر کشیدن خوشا رهایی ،خوشا اگرنه رها زیستن ، مردن به رهاییآه ، این پرندهدر این قفس تنگنمی خواند بخشی از شعر شبانه از دفتر شعر آیدا،درخت خنجر و خاطره

 7. says:

  چندان که چون نظر از وی بازگرفتمدر پیرامونِ من همه چیزی به هیئت او درآمده بودآن‌گاه دانستم که مرا دیگر از او گزیر نیست

 8. says:

  پـرِ پـرواز ندارمامّادلی دارم و حسرتِ دُرنـاهاو به هنگامی که مرغانِ مهاجردر دریاچه‌ی ماه‌تابپارو می‌کشند،خوشا رهــا کر

 9. says:

  آنجا که عشق غزل نیستکه حماسه ایست، هر چیز را صورت حال باژگونه خواهد بود، ز

 10. says:

  شاملوعشق سوتفاهمي است كه با يك متاسفم فراموش ميشود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Summary æ eBook, PDF or Kindle ePUB ☆ احمد شاملو

Aida tree Dagger and memory Ahmad Shamlooعنوان آیدا درخت و خنجر و خاطره مجموعه شعر از 1343 تا 1344؛ شاعر احمد شاملو؛ تهران، مروارید خان?.

Free download آیدا درخت و خنجر و خاطره

آیدا درخت و خنجر و خاطره

1379؛ چاپ هفتم 1381؛ چاپ هشتم 1382؛ چاپ دیگر تهران، زمانه، 1379؛ در 134 ص؛ شابک 9649100059؛ موضوع شعر شاعران معاصر ایرانی قرن 20 ?.

Summary æ eBook, PDF or Kindle ePUB ☆ احمد شاملو

? کتاب، 1344؛ در 154 ص؛ چاپ سوم 1356؛ چاپ دیگر تهران، مروارید، زمانه، 1372، در 136 ص؛ شابک 9646026427؛ چاپ پنجم مروارید و زمانه،.