download Kosingas Onaj što nauči mrak da sija Ebook author Aleksandar Tešić


free download Kosingas Onaj što nauči mrak da sija

Kosingas Onaj što nauči mrak da sija

Lazarevićima što kod nekih izaziva sumnju u tešku izdaju Sve se to događa u praskozorje velike mongolske najezde koja kulminira Angorskom bitkom u kojoj Bajazit biva zaroblјen a Stefan se oslobađa turskog vazalastva Postavši saveznik ugarskog kralјa Žigmunda od njega dobija Beograd u koji seli prestonicu ne obazirući se na Gavrilovu opomenu na davnu kletv. U ovoj knjizi se kriju dve pri e dva romana Te i je jo sa prvim romanom Kosingas Red Zmaja nama predstavio vemo specifi an i zanimljiv stil ne to to e svakako ostati za pam enje ovo je bila samo moja subjektivna kratka digresija u odnosu na mi ljenje koje u izneti od njegovog romana Kletva Kainova autor prevazilazi granice fantastike epske fantastike u ustaljenih ablona te ulazi u ne to mnogo ozbiljnije odli nu istorisku studiju I kao to rekoh na po etku u ovoj knjizi mo ete na i dugoo ekivani nastavak gavrilovih puta estvija i avantura ali i vemo dobru i nepristrasnu istorisku hroniku o Despotu Stefanu Suzdr avam se mnogih komentara kako ne bih pokvario pri u budu em itaocu ali jedno je sigurno a to je da e u ovom do sada najmra nijem serijalu svakako u ivati Tu su spletke intrige medjuljudski odnosi autenti ni istoriski opisi i zapisi jednog vremena i njegovog duha koje se nije mnogo promenilo ni dan danas rekao bih U neke zamke bih i sam upao pisanjem ulep avanjem dodavanjem ali ove prepreke ta tine je Te i izbegao i vemo jasno kratko ostavio prave istoriske dogadjaje onakve kakvi jesu to opravdava moju re enicu na po etku da je veoma obejktivan i nepristrasan Elem da se vratim na samo delo i njegov sadr aj fantasti an nastavak Kosingas kosmologije koji gazi razli itim lokalitetima sveta i do sad poznatog sukob vladara kao i starih bogova dokaz da i nad carom ima car ali i jedno svojstveno unutra nje filozofsko pitanje i put mitarstva Likovi stare likovi sede umorni su novi se radjaju i vode svoje ivote likovi umiru U ovoj knjizi se krija tajna i o Redu zmaja zato i pomenuh na po etku u ovoj knjizi se krije i tajna novog reda Ovom knjigom Te i pokazuje da nijedan lik jo od po etka sage nije nebitan ni onaj na koga je malo pa nje u pro losti obra eno Ova knjiga ide i izvan vremenskih granica sudbonosnog Vidovdana 6942ge Te i ne dozvoljava da u njegovim ratovima prva rtva bude istina Neki e i nau iti mrak da sija sami a onda ta nama ostajeako bi nekoj knjizi mogao da dam desetku to je onda ova sa sveobuhvatnim iskustvom predhodno pro itanih Banned in Britain romana Te i je jo sa prvim Hour of the Beast romanom Kosingas Red Zmaja nama predstavio vemo specifi an i zanimljiv stil ne to to e svakako ostati za pam enje ovo je bila samo moja subjektivna kratka digresija u odnosu na mi ljenje koje u izneti od njegovog Dictionary Of Dreams romana Kletva Kainova autor prevazilazi granice fantastike epske fantastike u ustaljenih ablona te ulazi u ne to mnogo ozbiljnije odli nu istorisku studiju I kao to The Love of a Latino rekoh na po etku u ovoj knjizi mo ete na i dugoo ekivani nastavak gavrilovih puta estvija i avantura ali i vemo dobru i nepristrasnu istorisku hroniku o Despotu Stefanu Suzdr avam se mnogih komentara kako ne bih pokvario pri u budu em itaocu ali jedno je sigurno a to je da e u ovom do sada najmra nijem serijalu svakako u ivati Tu su spletke intrige medjuljudski odnosi autenti ni istoriski opisi i zapisi jednog vremena i njegovog duha koje se nije mnogo promenilo ni dan danas Other Days, Other Eyes rekao bih U neke zamke bih i sam upao pisanjem ulep avanjem dodavanjem ali ove prepreke ta tine je Te i izbegao i vemo jasno kratko ostavio prave istoriske dogadjaje onakve kakvi jesu to opravdava moju Deception Island re enicu na po etku da je veoma obejktivan i nepristrasan Elem da se vratim na samo delo i njegov sadr aj fantasti an nastavak Kosingas kosmologije koji gazi The Family razli itim lokalitetima sveta i do sad poznatog sukob vladara kao i starih bogova dokaz da i nad carom ima car ali i jedno svojstveno unutra nje filozofsko pitanje i put mitarstva Likovi stare likovi sede umorni su novi se The First Partition of Poland radjaju i vode svoje ivote likovi umiru U ovoj knjizi se krija tajna i o Redu zmaja zato i pomenuh na po etku u ovoj knjizi se krije i tajna novog The Hero of Varay reda Ovom knjigom Te i pokazuje da nijedan lik jo od po etka sage nije nebitan ni onaj na koga je malo pa nje u pro losti obra eno Ova knjiga ide i izvan vremenskih granica sudbonosnog Vidovdana 6942ge Te i ne dozvoljava da u njegovim Palestrina and Other Plays ratovima prva Blackmailed By Daddy rtva bude istina Neki e i nau iti mrak da sija sami a onda ta nama ostajeako bi nekoj knjizi mogao da dam desetku to je onda ova sa sveobuhvatnim iskustvom predhodno pro itanih

characters ç eBook or Kindle ePUB ☆ Aleksandar Tešić

CAR KONSTANTIN PROKLE BEOGRAD„ da u njemu više nikada ne bude uspostavlјenaničija vlast bez obzira kako će biti izabrana“ Tronoški rodoslovNakon izmirenja Lazarevića i Brankovića Vuk nevolјno priznaje sultana za svog poglavara i izbegava svoje vazalne dužnosti I mladi Stefan Lazarević je ogorčen pa tajno šuruje sa Ugrima Bajazit nezadovolјan odanoš. Ne volim knji ke serijale Izbegavam ih Ma koliko mi dragi bili do ivljaji nekog od junaka iz datog serijala umori me na kraju i ivljavanje pisaca istih da po svaku cenu produ e ivot serijalu svojih knjiga jer itali te to tra i Treba znati kad se ta ka stavlja Dva su serijala me utim koje sam sa u ivanjem i jednakom voljom i pa njom ispratio od prve do poslednje knjige Jedan je serijal Saksonskih pri a Bernarda Kornvela drugi serijal jesu hronike o kosingasu Gavrilu Utisak je da je Te i neosporivo napredovao kao pisac pomeraju i i usko profili u i svoj stil pisanja od lako prijem ivog tiva za zabavno popodne ka edukativno istorijskom romanu dozirano obojenom fikcijom izbe i u termin epska fantastika budu i da ga prezirem i izjedna avam sa turbo folkom to i jeste Upravo to je ovaj poslednji deo o Kosingasu Roman se bavi uzdizanjem i odrastanjem mla anog Stefana Lazarevi a nakon o eve pogibije Bavi se njegovim unutra njim nemirima to zbog nezrelih godina i manjka iskustva to zbog te nje da se to pre presko e neke stepenice razvoja i dospe korak vi e na dru tvenoj lestvici a sve to u okviru jednog zatvorenog klaustrofobi nog i ksenofobi nog sistema pod vladavinom Turaka Mo da po prvi put Te i se ozbiljno pozabavio i enskim likovima daju i im jednu od nose ih uloga naro ito monahinji Jefimiji a ni ta manje ni kneginji Milici Neosporno je da je jedna od inspiracija za roman bilo i itije despota Stefana Lazarevi a Konstantina filozofa to je Te i na pravi na in iskoristio citatima i sopstvenom kreacijom a ne plagijatom konkretno u jednoj sceni u svetili tu Afroditinom prepoznaju se re i poslanice koja se nalazi na samom kraju itija a koje je Te i na svoj na in preobli io i dodelio mu ulogu proro anstva Osim Stefanovog sazrevanja roman prati i opisuje i odnose bra e Lazarevi a kako me usobne tako i sa Brankovi ima i na posletku sa Bajazitom kao nadre enim te njegovim sinovima Te mra ne istorijske momente svojstveno svom stilu Te i prekida i boji elementima fikcije upli u i onostrane sile i bi a u planove ovozemaljskih vladara i daju i im slobodu da ona vode i odlu uju o toku i ishodu doga aja koji su okosnica romana Po prvi put napravljen je i iskorak u druge mitolo ke svetove pre svega u gr ku mitologiju ali i ka bi ima i elementima iz turskog narodnog stvarala tva Ono to posebno volim i cenim kod Te i evog pisanja jeste kratka re enica oslobo ena deskriptivnih ki anki koje rekao bih skre u misao sa pravog toka i uzimaju joj od o trine Zato ni ovde ne treba o ekivati beskona no ispisane stranice koje se bave zelenim poljima preko kojih leluje povetarac i trave se mre kaju Me utim atmosferu Te i boji onomatopejom zvukova tako da vrlo efektno ume da naje i ko u u samo jednom kratkom pasusu koji prethodi nekom doga aju Jo je jedna novina u ovom delu hronike o Kosingasu i pojava okultnih elemenata Pretpostavljam da pi u i prva tri dela hronike o Gavrilu a zatim i trilogiju o Milo u Obili u Te i nije imao ili jeste potpuno jasan cilj kada e se ne to zavr iti pa je svaka od trilogija potpuno zaokru ena celina me utim savr eno je uspeo da prona e meke delove prijem ive doradi i dopuni te je to iskoristio da nadgradi i osve i pri u Konkretno jedna od tematika koje se ponovo doti e jeste i koplje svetog Georgija dovode i na taj na in direktno u vezu doga aje iz trilogije o Obili u sa onima iz hronika o Gavrilu to na kraju krajeva i jeste nerazdvojna potka Koplje ponovo predstavlja pretnju i ucenu za opstanak Carigrada to e Gavrila poslati na isku enje ovoga puta van Srbije u ve iti grad Jerusalim Ne elim da iznosim detalje te epizode ali mi je utisak o tom delu knjige najja i i najupe atljiviji Kao da sam delove iz Hakslijevih Vrata percepcije i De Kvinsijeve Ispovesti jednog u ivaoca opijuma prona ao na istom mestu Savr ena psihodeli na atmosfera koju Te i boji onostranim zvukovima i jezgrovitim opisima itavog rituala na putu isku enja kojim je Gavrilo podvrgnut ao mi je samo ishoda i odlaska Gavrilovog vikin kog druga ali njegov je odlazak Valhale vredan Kao to i Kornvel ima obi aj da najjezgrovitije stvari ostavi za kraj tako je i Te i samu zavr nicu romana razbio epskom bitkom kod Ankare i opisom sukoba Timurove i Bajazitove vojske Jezovito i slo eno poglavlje gde je svaki detalj i svaki opis va an i potreban i koji do arava jezu strah ponos odva nost i sr anost vojski koji titraju u vazduhu Jedina je uslovno re eno zamerka to se Gavrilo kao na ahovskoj tabli kre e s kraja na kraj sveta u jako kratkim vremenskim intervalima pa se nekad ne mo e jasno pohvatati koliko je vremena pro lo izme u dva pute estvija ali budu i da je itav roman koncipiran kao hronika to je zanemarljiva mana jer pisanje hronike i nala e takav sled doga aja Sumativno meni je ovo najzrelije Te i evo delo koje je na neki na in sinteza i kruna svih dosada njih delova hronike o Kosingasu Kao to nas je i navikao i ovde pre samog kraja romana ostavlja ono malo prostora da se italac zapita da li je to zaista kraj ove hronike ili e se hronika nastaviti prate i vaskrslog Gavrila kome se pridru uje i pobratim Marko u neku od narednih bitaka sa podzemnim svetom Uostalom Gavrilo i jeste ne to poput Beovulfa koji se rtvovao za svoj narod ili poput Vejnemejnena iz Kalevale ve iti junak jednog naroda koji e uvek biti tu da pomogne kad je pomo potrebna The Family rodoslovNakon izmirenja Lazarevića i Brankovića Vuk nevolјno priznaje sultana za svog poglavara i izbegava svoje vazalne dužnosti I mladi Stefan Lazarević je ogorčen pa tajno šuruje sa Ugrima Bajazit nezadovolјan odanoš. Ne volim knji ke serijale Izbegavam ih Ma koliko mi dragi bili do ivljaji nekog od junaka iz datog serijala umori me na kraju i ivljavanje pisaca istih da po svaku cenu produ e ivot serijalu svojih knjiga jer itali te to tra i Treba znati kad se ta ka stavlja Dva su serijala me utim koje sam sa u ivanjem i jednakom voljom i pa njom ispratio od prve do poslednje knjige Jedan je serijal Saksonskih pri a Bernarda Kornvela drugi serijal jesu hronike o kosingasu Gavrilu Utisak je da je Te i neosporivo napredovao kao pisac pomeraju i i usko profili u i svoj stil pisanja od lako prijem ivog tiva za zabavno popodne ka edukativno istorijskom The First Partition of Poland romanu dozirano obojenom fikcijom izbe i u termin epska fantastika budu i da ga prezirem i izjedna avam sa turbo folkom to i jeste Upravo to je ovaj poslednji deo o Kosingasu Roman se bavi uzdizanjem i odrastanjem mla anog Stefana Lazarevi a nakon o eve pogibije Bavi se njegovim unutra njim nemirima to zbog nezrelih godina i manjka iskustva to zbog te nje da se to pre presko e neke stepenice The Hero of Varay razvoja i dospe korak vi e na dru tvenoj lestvici a sve to u okviru jednog zatvorenog klaustrofobi nog i ksenofobi nog sistema pod vladavinom Turaka Mo da po prvi put Te i se ozbiljno pozabavio i enskim likovima daju i im jednu od nose ih uloga naro ito monahinji Jefimiji a ni ta manje ni kneginji Milici Neosporno je da je jedna od inspiracija za Palestrina and Other Plays roman bilo i itije despota Stefana Lazarevi a Konstantina filozofa to je Te i na pravi na in iskoristio citatima i sopstvenom kreacijom a ne plagijatom konkretno u jednoj sceni u svetili tu Afroditinom prepoznaju se Blackmailed By Daddy re i poslanice koja se nalazi na samom kraju itija a koje je Te i na svoj na in preobli io i dodelio mu ulogu proro anstva Osim Stefanovog sazrevanja उरलं सुरलं [Urla Surla] roman prati i opisuje i odnose bra e Lazarevi a kako me usobne tako i sa Brankovi ima i na posletku sa Bajazitom kao nadre enim te njegovim sinovima Te mra ne istorijske momente svojstveno svom stilu Te i prekida i boji elementima fikcije upli u i onostrane sile i bi a u planove ovozemaljskih vladara i daju i im slobodu da ona vode i odlu uju o toku i ishodu doga aja koji su okosnica Cock Tales romana Po prvi put napravljen je i iskorak u druge mitolo ke svetove pre svega u gr ku mitologiju ali i ka bi ima i elementima iz turskog narodnog stvarala tva Ono to posebno volim i cenim kod Te i evog pisanja jeste kratka Son of the Hero re enica oslobo ena deskriptivnih ki anki koje The Alien Jigsaw rekao bih skre u misao sa pravog toka i uzimaju joj od o trine Zato ni ovde ne treba o ekivati beskona no ispisane stranice koje se bave zelenim poljima preko kojih leluje povetarac i trave se mre kaju Me utim atmosferu Te i boji onomatopejom zvukova tako da vrlo efektno ume da naje i ko u u samo jednom kratkom pasusu koji prethodi nekom doga aju Jo je jedna novina u ovom delu hronike o Kosingasu i pojava okultnih elemenata Pretpostavljam da pi u i prva tri dela hronike o Gavrilu a zatim i trilogiju o Milo u Obili u Te i nije imao ili jeste potpuno jasan cilj kada e se ne to zavr iti pa je svaka od trilogija potpuno zaokru ena celina me utim savr eno je uspeo da prona e meke delove prijem ive doradi i dopuni te je to iskoristio da nadgradi i osve i pri u Konkretno jedna od tematika koje se ponovo doti e jeste i koplje svetog Georgija dovode i na taj na in direktno u vezu doga aje iz trilogije o Obili u sa onima iz hronika o Gavrilu to na kraju krajeva i jeste nerazdvojna potka Koplje ponovo predstavlja pretnju i ucenu za opstanak Carigrada to e Gavrila poslati na isku enje ovoga puta van Srbije u ve iti grad Jerusalim Ne elim da iznosim detalje te epizode ali mi je utisak o tom delu knjige najja i i najupe atljiviji Kao da sam delove iz Hakslijevih Vrata percepcije i De Kvinsijeve Ispovesti jednog u ivaoca opijuma prona ao na istom mestu Savr ena psihodeli na atmosfera koju Te i boji onostranim zvukovima i jezgrovitim opisima itavog Towards a Comprehensive Theory of Human Learning rituala na putu isku enja kojim je Gavrilo podvrgnut ao mi je samo ishoda i odlaska Gavrilovog vikin kog druga ali njegov je odlazak Valhale vredan Kao to i Kornvel ima obi aj da najjezgrovitije stvari ostavi za kraj tako je i Te i samu zavr nicu The Illusion of Gods Presence romana Folk Tales From The Soviet Union razbio epskom bitkom kod Ankare i opisom sukoba Timurove i Bajazitove vojske Jezovito i slo eno poglavlje gde je svaki detalj i svaki opis va an i potreban i koji do arava jezu strah ponos odva nost i sr anost vojski koji titraju u vazduhu Jedina je uslovno Not The Hot Chick re eno zamerka to se Gavrilo kao na ahovskoj tabli kre e s kraja na kraj sveta u jako kratkim vremenskim intervalima pa se nekad ne mo e jasno pohvatati koliko je vremena pro lo izme u dva pute estvija ali budu i da je itav Pegged and Plugged at the Club roman koncipiran kao hronika to je zanemarljiva mana jer pisanje hronike i nala e takav sled doga aja Sumativno meni je ovo najzrelije Te i evo delo koje je na neki na in sinteza i kruna svih dosada njih delova hronike o Kosingasu Kao to nas je i navikao i ovde pre samog kraja Tunnel Through Time romana ostavlja ono malo prostora da se italac zapita da li je to zaista kraj ove hronike ili e se hronika nastaviti prate i vaskrslog Gavrila kome se pridru uje i pobratim Marko u neku od narednih bitaka sa podzemnim svetom Uostalom Gavrilo i jeste ne to poput Beovulfa koji se Game of Bimbofication, Part 3 rtvovao za svoj narod ili poput Vejnemejnena iz Kalevale ve iti junak jednog naroda koji e uvek biti tu da pomogne kad je pomo potrebna

Aleksandar Tešić ☆ 3 characters

ću svojih hrišćanskih vazala poziva ih u Ser smerajući da ih likvidira Vuk odbija da ode na poklonjenje a pozvani vladari spasavaju se samo Gavrilovom lukavošću Hrišćanska vojna pobeda na Rovinama podgrejava uzalud nade Vuku Brankoviću jer već kod Nikopolјa krstaška vojska doživlјava težak poraz Ubrzo Vuka zaroblјavaju Turci a njegove zemlјe predaju. Jo jedna Te i eva majstorija Ovde mo ete pro itati recenziju The Coquette and the Boarding School recenziju

 • Paperback
 • 624
 • Kosingas Onaj što nauči mrak da sija
 • Aleksandar Tešić
 • Serbian
 • 01 September 2018
 • null

About the Author: Aleksandar Tešić

Aleksandar Tešić rođen je u Čačku 5 marta 1961 godine Detinjstvo je proveo u inostranstvu gde je i počeo da piše Studirao je prava Zaposlen je u RTS u kao prevodilacGodinama je putovao po Srbiji i planinario nesvesno sakupljajući građu za Kosingas Oženjen je i sa suprugom Irenom i sinovima Vladanom i Srđanom živi u Beogradu



8 thoughts on “Kosingas Onaj što nauči mrak da sija

 1. says:

  Ne volim knjiške serijale Izbegavam ih Ma koliko mi dragi bili doživljaji nekog od junaka iz datog serijala umori me na kraju iživljavanje pisaca istih da po svaku cenu produže život serijalu svojih knjiga „jer čitalište to traži“ Treba znati kad se tačka stavlja Dva su serijala međutim koje sam sa uživanjem i jednak

 2. says:

  Jedino sto mogu da kazem je svaka cast gTešiću Zamisljao sam sve vreme citajuci sta moze biti kraj ali nisam zamislio ovakav kraj price o prstenu i putu su odlicne stvarno predivno uvek mi se probudi masta Jedva cekam nas

 3. says:

  Još jedna Tešićeva majstorija Ovde možete pročitati recenziju

 4. says:

  Kao po običaju ostala sam bez teksta I kao po običaju malo malo pa sam morala da googlam pojedine likove Gosp

 5. says:

  FANTASTIČNO

 6. says:

  U ovoj knjizi se kriju dve priče dva romana Tešić je još sa prvim romanom Kosingas Red Zmaja nama predstavio vemo spe

 7. says:

  Fantastičan roman bez i jedne mane Verovatno najbolji roman u celokupnom serijalu do sada Remek delo srpske epike i u pravom smislu rečeno epskih razmera Veliko majstorstvo je potrebno da bi se ovako dobro isplela priča stvarnih događaja piščeve fikcije savršeno donetih karaktera uzbudljive i nepredvidive radnje i neizvesnosti do samog bukvalno samog kraja romana

 8. says:

  Petica ko vrata Plakala bi što nema dalje kraj druženja Fantastičan kraj dostojan jednog Kosingasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *